ALGEMENE VOORWAARDEN SirFish bv

Artikel 1 – Toepassingsgebied

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes opgesteld door en overeenkomsten aangegaan door SirFish bv met maatschappelijke zetel te Raamstraat 13/2.02, 3500 Hasselt. Hierna genoemd ‘Leverancier’.
 2. Aankoop- of andere voorwaarden van de ‘Opdrachtgever’ zijn niet van toepassing, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk door de Leverancier aanvaard.
 3. Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten afgesloten tussen Leverancier en Opdrachtgever, welke hoedanigheid deze ook bezit.
 4. Een eventuele nietigheid van één of meerdere bepalingen brengt geenszins de nietigheid van de volledige voorwaarden met zich mee.

  

Artikel 2 - Totstandkoming van de overeenkomst

 1. De Overeenkomst tussen de Leverancier en de Opdrachtgever komt tot stand wanneer de Opdrachtgever een opgemaakte offerte aanvaardt door ondertekening, al dan niet digitaal, door elke andere bevestiging door de Opdrachtgever of na het verzoek van de Opdrachtgever om de werkzaamheden te starten. Offertes zijn 30 dagen geldig.

  

Artikel 3 - Levering en termijnen

 1. De door Leverancier vooropgestelde leveringstermijnen zijn indicatief. Eventuele overschrijding ervan kan geen aanleiding geven tot schadeloosstelling, onafgezien de bepalingen vervat in de wetgeving betreffende de consumentenkoop.
 2. De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de correcte en tijdige aanlevering van informatie, medewerking en input aangaande de door de Leverancier te leveren of geleverde diensten en werken.
 3. Het risico aangaande de verkochte goederen gaat over na aflevering van deze goederen, desgevallend door de vervoerder of door de door SirFish bv aangeduide persoon.

  

Artikel 4 - Beroep op derden

 1. Voor bepaalde diensten werkt de Leverancier samen met gespecialiseerde partners (o.a. voor hosting). Een beschrijving van de garanties en de aansprakelijkheid van deze partners zijn opvraagbaar.
 2. Op vraag van de Opdrachtgever kan de Leverancier het beheer overnemen van diensten of software die door een derde partij werden geleverd of ontwikkeld. De Leverancier kan nooit verantwoordelijk of aansprakelijk worden gehouden voor eventuele fouten die door deze derde partij worden begaan.
 3. Op vraag van de Opdrachtgever kan de Leverancier zijn oplossingen koppelen aan andere systemen beheerd door de Opdrachtgever of een derde partij. De Leverancier kan nooit verantwoordelijk of aansprakelijk worden gehouden voor onbeschikbaarheid van of fouten direct of indirect veroorzaakt door dergelijke externe systemen.

  

Artikel 5 - Aansprakelijkheid van SirFish bv

 1. De Opdrachtgever dient de toepasselijke wettelijke bepalingen en eventuele contractuele verplichtingen te respecteren, en vrijwaart de Leverancier voor alle directe en indirecte schade en kosten veroorzaakt door eventuele inbreuken begaan door de Opdrachtgever, alsook aanspraken van derden. Deze vrijwaring blijft ook na de beëindiging van de Overeenkomst van toepassing.
 2. Bij misbruik van de diensten door Opdrachtgever of derden, houdt Leverancier zich het recht voor om de toegang tot de diensten tijdelijk dan wel permanent te weigeren aan de Opdrachtgever.
 3. De Opdrachtgever erkent uitdrukkelijk dat de Leverancier enkel aansprakelijk kan worden gesteld voor schade als rechtstreeks gevolg van opzettelijke en toerekenbare fout van de Leverancier.
 4. De Leverancier is niet aansprakelijk voor onrechtstreekse schade van de Opdrachtgever zoals onder andere: een verlies aan omzet en winst, verlies van klanten, verlies aan marktwaarde en reputatie, verlies aan informatie en gegevens, …. In elk geval is de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag, gelijk aan de factuurbedragen van de laatste drie maanden ofwel het opnieuw uitvoeren van de diensten, naar vrije keuze van de Leverancier. Het bedrag zal in elk geval nooit hoger zijn dan de limieten van de aansprakelijkheidsverzekering afgesloten door de Leverancier.
 5. Alle vorderingen die ontstaan in hoofde van de Opdrachtgever tegenover de Leverancier, aanspraken op schadevergoedingen daaronder begrepen, vervallen drie maanden nadat de betreffende vordering is ontstaan.
 6. De Leverancier kan onder geen enkele voorwaarde aansprakelijk worden gesteld voor enige schade, zowel direct als indirect, die werd veroorzaakt door het oneigenlijk, foutief, ondeugdelijk gebruik van het product, noch ingevolge laattijdige levering ervan.

6. Artikel 6 - Overmacht

 1. De Leverancier is niet aansprakelijk in geval zij door overmacht, of andere omstandigheden buiten zijn wil om, wordt verhinderd om de Overeenkomst uit te voeren. Zoals onder meer: sociale conflicten, onderbrekingen van het elektriciteitsnetwerk (m.i.v. black-out), onderbrekingen van het telecommunicatienetwerk, onbeschikbaarheid van webhosts of sociale media, ….
 2. De Opdrachtgever erkent dat wat betreft softwareontwikkeling, een feilloze werking van een computerconfiguratie (het geheel van hard- en software) nooit kan worden gegarandeerd en dat dit, alsook bepaalde gevallen van overmacht of kwaad opzet (hacking, denial of service, …) onder meer kunnen resulteren in het verlies van (zelfs alle) programma’s en/of gegevens van de Opdrachtgever. De Opdrachtgever verbindt zich er dan ook toe om de, naar zijns inziens, nodige voorzorgsmaatregelen te treffen zodat de gevolgen van dergelijke omstandigheid beperkt zijn.
 3. Bovendien erkent de Opdrachtgever uitdrukkelijk dat hij zich kan verzekeren voor de schadelijke gevolgen die dergelijke feiten tot gevolg zouden hebben voor zijn bedrijfsprocessen, beheerde Opdrachtgever- en persoonsgegevens en andere data.

  

7. Artikel 7 - Intellectuele eigendommen

 1. Alle rechten op werken ontwikkeld door de Opdrachtgever, voorgaand aan of buiten deze Overeenkomst, blijven eigendom van de Opdrachtgever.
 2. Alle rechten op werken die door de Leverancier zijn ontwikkeld, voorgaand aan of buiten deze Overeenkomst, blijven ten allen tijde eigendom van de Leverancier.
 3. De Leverancier verstrekt aan de Opdrachtgever een niet-exclusief en niet-overdraagbaar gebruiksrecht op alle werken die zij in het kader van de Overeenkomst voor de Opdrachtgever heeft ontwikkeld, inclusief de werken van derden waarop de Leverancier een gebruiksrecht heeft verkregen en die onontbeerlijk zijn voor het functioneren.
 4. Op het einde van de Overeenkomst draagt de Leverancier alle rechten met betrekking tot de werken die de Leverancier specifiek voor de Opdrachtgever ontwikkelde over aan deze laatste, de Opdrachtgever verstrekt aan de Leverancier een eeuwigdurende, royalty-vrije licentie aangaande deze werken, de Leverancier heeft het recht om deze werken verder te gebruiken in het kader van de bedrijfsvoering van de Leverancier, alsook voor het leveren van diensten aan huidige en toekomstige klanten van de Leverancier, en dit in de meest ruime zin.
 5. Met werken wordt onder andere bedoeld: alle binnen het kader van deze overeenkomst geproduceerde teksten, grafische elementen, foto’s, ontwerpen, logo’s, multimedia, audiovisueel materiaal, “look & feel” van een website of ander werk, documentatie, flowcharts, tekeningen, specificaties, handleidingen en andere documenten, code, kennis, computerprogramma’s met inbegrip, maar zonder limitatie van broncode zowel in leesbare als in machinetaal, programmabestanden, databestanden, programma- en systeemlogica, interfaces, algoritmes, systeemontwerp en concepten, samen met de methodes en processen gerelateerd aan zulke programma’s, …
 6. Alle door Leverancier aangeleverde drukwerken, films, beeld- en klankmateriaal en andere diensten, zijn tevens ondeelbaar. Zij mogen bijgevolg uitsluitend in hun oorspronkelijke vorm gebruikt worden. Er mogen geen onderdelen los gebruikt worden en er mogen geen wijzigingen aangebracht worden zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring van Leverancier

  

8. Artikel 8 - Vertrouwelijkheid en persoonsgegevens

 1. De Opdrachtgever blijft gedurende de uitvoering van de Overeenkomst verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens en dient de Leverancier op de hoogte te brengen en te allen tijde te houden van eventuele verplichtingen die een impact kunnen hebben op de dienstverlening van de Leverancier.
 2. De Leverancier behandelt verkregen persoonsgegevens strikt vertrouwelijk en zal op geen enkele andere wijze gebruik maken van de door de Opdrachtgever ter beschikking gestelde persoonsgegevens.
 3. Indien het resultaat van de diensten die de Leverancier levert aan de Opdrachtgever de mogelijkheid biedt tot het verwerken van persoonsgegevens, dient de Opdrachtgever zich te houden aan de wettelijke bepalingen te voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG - GDPR) en de rechten van personen wiens gegevens worden verwerkt te respecteren.
 4. De Leverancier verbindt er zich toe om informatie die als vertrouwelijk is aangemerkt en zij van de Opdrachtgever heeft ontvangen strikt vertrouwelijk te behandelen.

  

9. Artikel 9 - Betaling

 1. Facturen zijn betaalbaar binnen de 30 dagen na factuurdatum. Facturen worden elektronisch aan de Opdrachtgever bezorgd maar kunnen door eenvoudig verzoek ook per post bezorgd worden.
 2. Facturen kunnen enkel rechtmatig binnen 30 kalenderdagen na de factuurdatum geprotesteerd worden via email aan boekhouding@sirfish.be
 3. Indien de factuur op de vervaldatum niet is betaald, is de Opdrachtgever van rechtswege en zonder ingebrekestelling een contractuele verwijlinterest verschuldigd aan de interestvoet bepaald in uitvoering van artikel 5 van de Wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties. In dat geval is de Opdrachtgever eveneens een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 10% van het factuurbedrag, met een minimum van 150 EUR.
 4. Indien de Leverancier voor de uitvoering van de opdracht derden inschakelt (Google, Facebook, …) zullen de kosten die door deze derden worden aangerekend steeds volledig, met een minimale marge van 2,5%, aan de Opdrachtgever in rekening worden gebracht. De Leverancier is gerechtigd een (periodiek) voorschot op deze kosten te vragen of deze volledig of gedeeltelijk voor te factureren.
 5. De Leverancier heeft het recht om de Overeenkomst of de volledige samenwerking onmiddellijk te beëindigen zonder enige schadevergoeding te betalen indien de betaalachterstand op een factuur meer dan 60 dagen bedraagt.

  

10. Artikel 10 - Promotie / communicatie

 1. De Leverancier heeft het recht om promotie te voeren over de samenwerking met de Opdrachtgever.

  

Artikel 11 - Ontbinding overeenkomst

 1. De Leverancier heeft het recht tot onmiddellijke ontbinding van de verkoopovereenkomst over te gaan in geval uitzonderlijke omstandigheden, gelijkgesteld aan overmacht, ontstaan buiten haar wil om, iedere verdere uitvoering onmogelijk maken.
 2. Voorts zal zij tot eenzijdige verbreking kunnen overgaan indien: de koper te kort schiet in de verplichtingen opgenomen in deze overeenkomst,koper in staat van faillissement wordt verklaard, dan wel een gerechtelijk akkoord aanvraagt of in vereffening gaat.
 3. In dit geval worden alle openstaande, zelfs nog niet vervallen, bedragen van rechtswege opeisbaar en dit zonder de noodzaak van een ingebrekestelling.

  

12. Artikel 12 - Nietigheid van een beding

 1. Indien één of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig zouden zijn, dan doet dit geen afbreuk aan de overige bepalingen van de algemene voorwaarden die onverminderd van toepassing blijven.

  

13. Artikel 13 -Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

 1. De contractuele relatie tussen de Leverancier en de Opdrachtgever wordt uitsluitend beheerst door het Belgische recht. In geval van betwisting zijn de Belgische rechtbanken bevoegd kennis te nemen van de geschillen tussen partijen, en meer bepaald de rechtbanken van de plaats waar de uitbatingszetel, en bij gebreke hieraan, de maatschappelijk zetel van Leverancier gevestigd is.